تعیین وزن سقف کاذب کناف بر اساس نوع پوشش کاری برای تعیین وزن سقف کاذب کناف از نمودار زیر استفاده می شود. ابتدا نوع پوشش سقف کاذب را در محور افقی در نظر گرفته...

بیشتر بدانید