✓ انواع سقف كاذب كناف كي پلاس (+k) و ساختار سقف هاي كاذب كناف و تيپهاي مختلف سقف كاذب كناف


✓ سقف هاي كاذب با سازه دو طرفه تيپ (A)D112


✓ سقف هاي كاذب تيب A با سازه هاي گالوانيزه سر نورد شده با مقطع c با سرعت اجراي بالاي بوده و در موارد زير بيشتر كاربرد دارند
✓ براي پوشش سطوح بيش از ٥٠متر مربع
✓ دهانه بيش از ٤متر
✓ زمانيكه ارتفاع آويز بيش از ٤٥سانتي متر باش
در اين ساختار تيپ A مي توان از يك لايه يا بيش از يك لايه صفحات گچي استفاده كرد كه اين صفحات از نوع معمولي (RG) مقاوم در برابر رطوبت (MR)مقاوم در برابر حريق (FR)مقاوم در برابر حريق و رطوبت (FM)مي باشند
اين صفحات بر روي زيرسازي از پروفيل هاي گالوانيز Cشكل نصب ميشوند به صورتي كه از قطعه آويز به اصطلاح (uh36) به ابعاد 0.6*35*48 ميلي متر كه از يك طرف با قطعه اتصال ht90 به سقف با استفاده از تفنگ هيلتي با ميخ مخصوص به سقف اصلي نصب ميشود فاصله آويزها ٦٥سانت ميباشد و از يك طرف با قطعه اتصال مستقيم (CT205)كه از اين سازه جهت اتصال سازه باربر (F47)c به سازه آويز (uh36) وصل ميشود كه فاصله سازه هاي باربر ١٢٠سانت ميباشد و بعد با استفاده از قطعه اتصال سازه به سازه در اصطلاح (كليپس ) ميباشد اين قطعه سازه باربرF47 را به سازه تحتاني كه باز از سازه F47 ميباشد كه در اصطلاح سازه صفحات گچي كه در فواصل معين بين ٤٠يا ٥٠سانت به سازه هاي باربر متصل ميكند و يك شبكه فلزي ايجاد ميكند .بعد صفحات روكش دار گچي به وسيله پيچ TN به سازه متصل ميشود محدوديت هاي كه اين نوع سقف ها دارن
✓ دماي بيش از 50درجه سانتگرايد باعث تغيير حالت در صفحات شده كه از كارايي آن مي كاهد
✓ رطوبت نسبي بيش از ٦٠درصد براي صفحات گچي معمولي و بيش از ٩٠درصد براي صفحات مقاوم در مقابل رطوبت MR

✓ سقف هاي كاذب با سازه هاي يكطرف تيپ (B) D112


✓ سقف هاي كاذب تيب Bبا سازه هاي گالوانيزه سر نورد شده با مقطع c با سرعت اجراي بالاي بوده و در موارد زير بيشتر كاربرد دارند
✓ براي پوشش سطوح كمتر از ٥٠متر مربع
✓ دهانه كمتر از ٤متر
✓ زمانيكه ارتفاع آويز كمتر از ٤٥سانتي متر باشد

در اين ساختار تيپ Bمي توان از يك لايه يا بيش از يك لايه صفحات گچي استفاده كرد كه اين صفحات از نوع معمولي (RG) مقاوم در برابر رطوبت (MR)مقاوم در برابر حريق (FR)مقاوم در برابر حريق و رطوبت (FM)مي باشند
اين صفحات بر روي زيرسازي از پروفيل هاي گالوانيز Cشكل نصب ميشوند به صورتي كه از قطعه آويز قطعه اتصال مستقيم (CT205) كه از يك طرف به سقف با استفاده از تفنگ هيلتي با ميخ مخصوص به سقف اصلي نصب ميشود فاصله آويزها ١٢٠سانتي متر ميباشد و از طرف ديگه به سازه باربر (F47)c به سازه وصل ميشود كه فاصله سازه هاي باربر ٥٠ الي ٦٠سانتي متر ميباشد اين قطعه سازه باربرF47 را به كه در اصطلاح سازه صفحات گچي كه در فواصل معين بين ٦٠الي ٥٠سانت ميباشد بعد صفحات روكش دار گچي به وسيله پيچ TN به سازه متصل ميشود اين سقف همونطور كه تو توضيحات متوجه شديد بخاطر محدوديت ارتفاع زير ١٥سانت نياز به استفاده از سازه شبكه بندي نيست و همون سازه باربر به عنوان سازه صفحات گچي ميباشد و به همين دليل اينجا كارفرما به دليل ارتفاع كمتر نميتواند از سقف كاذب تيپ A استفاده كند عملكرد هر دو سقف يكي ميباشد ولي ارتفاع بيش از ٤٥سانت به هيچ عنوان نميخوان از سقف تيپ B استفاده كرد محدوديت هاي كه اين نوع سقف ها دارن
✓ دماي بيش از 50درجه سانتگرايد باعث تغيير حالت در صفحات شده كه از كارايي آن مي كاهد
✓ رطوبت نسبي بيش از ٦٠درصد براي صفحات گچي معمولي و بيش از ٩٠درصد براي صفحات مقاوم در مقابل رطوبت MR