جدول وزن تقریبی یک مترمربع سقف کاذب تا ارتفاع 40 سانت

عنوانوزن تقریبی سازه مصرفی واتصالات(kg/m2)وزن تقریبی پانل یا تایل و مواد درزگیری
(kg/m2)
وزن تقریبی کل ساختار
(kg/m2)
وزن یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه تیب
A) d112)
2.28.310.4
وزن یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه تیب
B) d112)
1.68.39.9
وزن یک مترمربع سقف مشبک click0.977.9