بار مجاز سقف کاذب

ceiling-loading

ceiling-loading

در هر متر مربع از سطح سقف کاذب ، می توان بار های نقطه ای با وزن حداکثر 5 ‏کیلوگرم را مستقیما به صفحه گچی متصل نمود (توضیح این که فاصله مرکز ثقل دو عدد بار تفطه ای مجاور باید از 100 ‏سانتیمتر بیشتر باشد). الحاقاتی با وزن یبش از مقدار مذکور باید با آویزگیری مستقل از سقف کاذب ، مستقیما توسط سقف اصلی تحمل شوند. برای نصب الحاقات به سقف کاذب کناف ، عوامل اتصال متنوعی در دسترس است که می توانید از بازار خریداری نمایید.

نکات فنی : در صورتی که الحاقاتی مانند روشنایی های سقفی به طور گسترد ‏در سطح سقف کاذب نصب شوند، باید دهانه مجاز سقف کاذب با در نظر گرفتن بار اضافه تعیین شود.

بارگذاری در سقف با حد حریق

‏در کلیه ساختار های دارای کد حریق (به جز در ساختار سقف زیر سقف)، اتصال بار به سقف کاذب مجاز نبود  ‏و هر گونه بار فقط باید به سقف اصلی متصل گردد.

اتصال دیوار به سقف

‏اتصال دیوار های خشک به سقف کاذب دارای کد حریق باید به نحوی باشد که در صورت فروریزی دیوار بر اثر حریق، نیروی اضافه ای از سوی دیوار به سقف وارد نشود. در این رابطه راه حل های زیر وجود دارد:
لایه های پوششی دیوار نباید به رانر سقف متصل شوند لیکن باید تا سقف کاذب ادامه یافته و کاملا به آن بچسبند و درزگیری شوند.

‏در صورتی که دیوار دارای کد حریق باشد، اتصال آن به سقف کاذب در صورتی مجاز بوده ‏که سقف کاذب با کد حریق حداقل برابر با آن طراحی شود.

همچنین ببینید : محاسبه وزن سقف کاذب ساده