اتصالاتی که میتوان به سقف کاذب و دیوار کناف وارد کنیم(پرده .کابینت.تابلو ).

ریل های پرده از اتصالات سبک به شمار می آید .که می توان بوسیله انواع رول پلاک  های مخصوصی به فضاهای خالی (درای وال )روی صفحات گچی متکی نمود.بارهای متمرکز که مستقیمابه صفحات گچی متصل میشوند .نباید بیش از 0.6کیلو نیوتن برعرض صفحات   یا هر متر باشند.بارهای بیشتر از این مقدار مثل نصب کابینت یا لوستر سقفی می بایست پس از اضافه شدن به عنوان بار مرده توسط زیرسازی تحمل شوند و به صورت بار اضافی در نظر گرفته شود و تعداد سازه ها را در اون ناحیه بیشتر کرد.در غیر اینصورت مثل بار لوستر سنگین می بایست به سقف اصلی وصل نمود.درمواردمحافظت در برابر آتش نیز هرگونه بارفقط به سقف اصلی متصل می گردد.