نمونه کارهای سقف کاذب کناف ایران

شامل سقف های کاذب دکوراتیو می باشد که دارای نورمخفی های رنگی می باشد ، این سقف های کاذب در ایران اجرا شده اند