نمونه کار سقف کاذب کناف

این عکس ها نمونه کارهای  سقف کاذب کناف می باشد که در فروشگاه های داخلی یک پاساژ واقع در گمرک طراحی و اجرا شده است که پس از تایید طرح های ابتدایی سقف کاذب کناف توسط کارفرما به مرحله اجرا درآمده است ، پس زمینه برخی طرح های سقف کاذب آبی بوده است و برخی سقف های کاذب دیگر صورتی می باشد ، با تکمیل شدن سقف های کاذب دیگر فروشگاه های داخل این پاساژ نمونه کارهای جدیدتری داخل سایت گذاشته می شود.