سقف کاذب اتاق خواب با کناف  و کاغذ دیواری
سقف کاذب اتاق خواب و ترکیب کاغذ دیواری
سقف کاذب کناف اتاق خواب
ترکیب سقف کاذب و دیوار کناف و استفاده کاغذ داخل سقف و دیوار
سقف کاذب و حرکت از سقف تا دیوار  و کاغذ
سقف کاذب و دیوار کاذب و طرح کاغذ دیواری

اتاق والدین باید مناسب مسایل زناشویی طراحی گردد.داشتن دوش مجزا-قرار گرفتن در نقطه که درب باز میشه تخت دیده نشود -و حتی طراحی سقفی که بشه باکاغذ و رو تختی ست کرده در اینجا با انجام حرکت سقف ازدیوار و قرار دادم تخت بین دو ستون ونصب کاغذ از سقف تا دیوار به نحوی که بشه کاغذ با رو تختی یا پرده ست کرد و با حرکت نورمخفی از سقف تا دیوار به نحوی که بعنوان شب خواب برای تخت خواب در نظر گرفته شده است